Ο ΚΥΚΛΟΣ CEOs αποτελείται από Γενικούς Διευθυντές, επικεφαλής ξένων και μεγάλων ελληνικών εταιρειών.

⌟ Σκοποί του ΚΥΚΛΟΥ

Ο ΚΥΚΛΟΣ CEOs είναι ένα φόρουμ συνάντησης και ανταλλαγής των επικεφαλής εταιρειών στην Ελλάδα, σκοποί του οποίου είναι:

 • Η διευκόλυνση των επικεφαλής εταιρειών στην Ελλάδα να κατανοήσουν το ρυθμιστικό, οικονομικό, κοινωνικό και επικοινωνιακό περιβάλλον της χώρας.
 • Η ανταλλαγή κοινών προβληματισμών και απόψεων ανάμεσα στα Μέλη.

⌟ Δραστηριότητες

Τα Μέλη του ΚΥΚΛΟΥ CEOs συναντώνται μια φορά τον μήνα (εκτός από τον Αύγουστο) σε δείπνο που ξεκινά στις 20.30 και τελειώνει στις 22.30.

Τρεις τύποι συναντήσεων – δείπνων σύμφωνα με τους σκοπούς του ΚΥΚΛΟΥ:

 • Δείπνο, όπου τα Μέλη του ΚΥΚΛΟΥ υποδέχονται ένα δημόσιο πρόσωπο.
 • Θεματικό δείπνο, με καλεσμένο έναν ειδικό.
 • Δείπνο αποκλειστικώς ανάμεσα στα Μέλη επί θέματος κοινού ενδιαφέροντος.

 

Οι συζητήσεις διεξάγονται υπό Chatham House Rules.

Τα Μέλη του ΚΥΚΛΟΥ δεσμεύονται να τηρούν τους κανόνες της επιχειρηματικής ηθικής και του δικαίου του ανταγωνισμού.

Οι συμμετοχές είναι προσωπικές και δεν γίνεται δεκτή η εκπροσώπηση των Μελών του ΚΥΚΛΟΥ.

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται στη σύνθεση των Μελών του Κύκλου CEOs, ώστε να μην υπάρχει υπεραντιπροσώπευση ενός κλάδου.

Ένας ειδικός ιστότοπος είναι στη διάθεση των Μελών του ΚΥΚΛΟΥ για τη διευκόλυνση των απευθείας επαφών, μέσω ιδίως του who’s who των Μελών.

⌟ Λειτουργία του ΚΥΚΛΟΥ

Ο ΚΥΚΛΟΣ CEOs οργανώνεται από την Public Affairs & Networks, η οποία φροντίζει ιδίως για:

 • Τη σύνταξη και υποβολή προγράμματος δραστηριοτήτων.
 • Την αναζήτηση προσκεκλημένων και την οργάνωση των δείπνων.
 • Τη συνεργασία με τα Μέλη για την οργάνωση των συζητήσεων στο πλαίσιο των μηνιαίων δείπνων.
 • Υποβολή προτάσεων νέων Μελών.
 • Τη γραμματειακή υποστήριξη.

⌟ Η εγγραφή

Τα Μέλη του ΚΥΚΛΟΥ CEOs πρέπει να είναι επικεφαλής των εταιρειών τους στην Ελλάδα.

Όλες οι εθνικότητες, καθώς και όλοι οι κλάδοι, γίνονται δεκτοί στον ΚΥΚΛΟ CEOs .

Η εγγραφή στον ΚΥΚΛΟ βασίζεται στην αρχή της πρότασης κάθε νέου Μέλους από δύο ήδη εν ενεργεία Μέλη, ώστε να διασφαλίζεται η συνοχή του ΚΥΚΛΟΥ και η εμπέδωση ενός αισθήματος συμμετοχής σε μια «κλειστή ομάδα». Επιπροσθέτως, με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται η ελευθερία έκφρασης των Μελών, αποφεύγοντας την υπεραντιπροσώπευση ενός κλάδου.

Η εγγραφή είναι αυστηρώς ονομαστική. Κάθε αποχώρηση Μέλους δεν συνεπάγεται αυτομάτως την αναπλήρωσή του από τον αντικαταστάτη του στην εταιρεία, ο οποίος θα πρέπει να υποβληθεί και αυτός στη διαδικασία πρότασής του από δύο ήδη εν ενεργεία Μέλη.

Η συμμετοχή στον ΚΥΚΛΟ CEOs είναι προσωπική και δεν επιτρέπεται η εκπροσώπηση Μέλους από άλλο πρόσωπο.

⌟ Οι «κανόνες του παιχνιδιού»

Ο ΚΥΚΛΟΣ CEOs είναι κτήμα των Μελών του, η δε επιτυχία και εκπλήρωση των σκοπών του εξαρτάται από την προσωπική συμμετοχή, δέσμευση και εμπλοκή των Μελών του.

Για τον λόγο αυτό, τα Μέλη του ΚΥΚΛΟΥ δεσμεύονται να:

 • Συμμετέχουν ενεργώς στις εκδηλώσεις του ΚΥΚΛΟΥ. Ως «άρρητος» κανόνας τίθεται ένα ποσοστό συμμετοχής 50-60% στις εκδηλώσεις του ΚΥΚΛΟΥ.
 • Συμμετέχουν ενεργώς στον συντονισμό των εκδηλώσεων.
 • Προτείνουν πιθανά νέα Μέλη και να τα καθοδηγούν στα πρώτα τους βήματα στον ΚΥΚΛΟ.

 • Ο ΚΥΚΛΟΣ CEOs
 • ΚΥΚΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • ΚΥΚΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ
 • ΚΥΚΛΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ
 • ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
 • ΚΥΚΛΟΣ YOUNG TALENTS
 • ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ