Ο ΚΥΚΛΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ είναι ένα φόρουμ συνάντησης και ανταλλαγής των νομικών διευθυντών ξένων και μεγάλων ελληνικών εταιρειών.

⌟ Σκοποί του ΚΥΚΛΟΥ

 • Η διευκόλυνση των νομικών διευθυντών ξένων εταιρειών στην Ελλάδα να κατανοήσουν το ρυθμιστικό και νομικό περιβάλλον της χώρας.
 • Η ενθάρρυνση των κρατικών φορέων, κυρίως, να λάβουν υπόψη τους τις θέσεις, απόψεις και προτάσεις των ξένων εταιρειών στην Ελλάδα.
 • Η ανταλλαγή κοινών προβληματισμών και απόψεων ανάμεσα στα Μέλη.

⌟ Δραστηριότητες

Τα Μέλη του ΚΥΚΛΟΥ συναντώνται μια φορά τον μήνα (εκτός από τον Αύγουστο) σε δείπνο που ξεκινά στις 20.30 και τελειώνει στις 22.30.

Τρεις τύποι δείπνων σύμφωνα με τους σκοπούς του ΚΥΚΛΟΥ:

 • Δείπνο, όπου τα Μέλη του ΚΥΚΛΟΥ υποδέχονται ένα δημόσιο πρόσωπο της Ελλάδας.
 • Θεματικό δείπνο, με καλεσμένο έναν ειδικό.
 • Δείπνο αποκλειστικώς ανάμεσα στα Μέλη επί θέματος κοινού ενδιαφέροντος.

Οι συζητήσεις διεξάγονται υπό Chatham House Rules.

Η εμπιστευτικότητα των συζητήσεων προκύπτει ως αυτονόητη.

Τα Μέλη του ΚΥΚΛΟΥ δεσμεύονται να τηρούν τους κανόνες της επιχειρηματικής ηθικής και του δικαίου του ανταγωνισμού.

Οι συμμετοχές είναι προσωπικές και δεν γίνεται δεκτή η εκπροσώπηση των Μελών του ΚΥΚΛΟΥ.

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται στη σύνθεση των Μελών του ΚΥΚΛΟΥ, ώστε να μην υπάρχουν εκπρόσωποι περισσότερων της μιας ανταγωνιστικών εταιρειών ανά κλάδο.

Ένας ειδικός ιστότοπος είναι στη διάθεση των Μελών του ΚΥΚΛΟΥ για τη διευκόλυνση των απευθείας επαφών, μέσω ιδίως του who’s who των Μελών.

⌟ Λειτουργία του ΚΥΚΛΟΥ

Ο ΚΥΚΛΟΥ Νομικών Διευθυντών οργανώνεται από την Public Affairs & Networks, η οποία φροντίζει ιδίως για:

 • Τη σύνταξη και υποβολή προγράμματος δραστηριοτήτων.
 • Την αναζήτηση προσκεκλημένων και την οργάνωση των δείπνων.
 • Τη συνεργασία με τα Μέλη για την οργάνωση των συζητήσεων στο πλαίσιο των μηνιαίων δείπνων.
 • Υποβολή προτάσεων νέων Μελών.
 • Τη γραμματειακή υποστήριξη.

⌟ Η εγγραφή

Τα Μέλη του ΚΥΚΛΟΥ πρέπει να είναι επικεφαλής των νομικών τμημάτων των εταιρειών τους στην Ελλάδα.

Όλες οι εθνικότητες, καθώς και όλοι οι κλάδοι γίνονται δεκτοί στον ΚΥΚΛΟ.

Η εγγραφή στον ΚΥΚΛΟ βασίζεται στην αρχή της πρότασης κάθε νέου Μέλους από δύο ήδη υπάρχοντα Μέλη, ώστε να διασφαλίζεται η συνοχή του ΚΥΚΛΟΥ και η εμπέδωση ενός αισθήματος συμμετοχής σε μια «κλειστή ομάδα». Επιπροσθέτως, με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται η ελευθερία έκφρασης των Μελών, αποφεύγοντας τη συμμετοχή και παρουσία ανταγωνιστριών εταιρειών.

Η εγγραφή είναι αυστηρώς ονομαστική. Κάθε αποχώρηση Μέλους δεν συνεπάγεται αυτομάτως την αναπλήρωσή του από τον αντικαταστάτη του στην εταιρεία, ο οποίος θα πρέπει να υποβληθεί και αυτός στη διαδικασία πρότασής του από δύο ήδη υπάρχοντα Μέλη.

Η συμμετοχή στον ΚΥΚΛΟ είναι προσωπική και δεν επιτρέπεται η εκπροσώπηση Μέλους από άλλο πρόσωπο.

⌟ Οι «κανόνες του παιχνιδιού»

Ο ΚΥΚΛΟΣ Νομικών Διευθυντών είναι κτήμα των Μελών του, η δε επιτυχία και εκπλήρωση των σκοπών του εξαρτάται από την προσωπική συμμετοχή, δέσμευση και εμπλοκή των Μελών του.

Για τον λόγο αυτό, τα Μέλη του ΚΥΚΛΟΥ δεσμεύονται να:

 • Συμμετέχουν ενεργώς στις εκδηλώσεις του ΚΥΚΛΟΥ . Ως «άρρητος» κανόνας τίθεται ένα ποσοστό συμμετοχής 50-60% στις εκδηλώσεις του ΚΥΚΛΟΥ .
 • Συμμετέχουν ενεργώς στον συντονισμό των εκδηλώσεων.
 • Προτείνουν πιθανά νέα Μέλη και να τα καθοδηγούν στα πρώτα τους βήματα στον ΚΥΚΛΟ.

 • Ο ΚΥΚΛΟΣ CEOs
 • ΚΥΚΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • ΚΥΚΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ
 • ΚΥΚΛΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ
 • ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
 • ΚΥΚΛΟΣ YOUNG TALENTS
 • ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ