Μέλη μπορούν να εγγράφονται νέα στελέχη ελληνικών και ξένων εταιρειών στην Ελλάδα, τα οποία κρίνονται από τους προϊσταμένους τους ως «ανερχόμενα αστέρια».

Οι συναντήσεις έχουν μηνιαία συχνότητα και οργανώνονται σε breakfast από τις 08.30 – 10.30.

Ο εκάστοτε προσκεκλημένος είναι μια ανερχόμενη προσωπικότητα της ελληνικής κοινωνίας, η οποία διαδραματίζει ήδη σημαντικό ρόλο στην Ελλάδα.

⌟ Σκοποί του ΚΥΚΛΟΥ

Ο ΚΥΚΛΟΣ YOUNG TALENTS είναι ένα φόρουμ συνάντησης και ανταλλαγής των νέων (κάτω των 35 ετών) στελεχών ξένων εταιρειών στην Ελλάδα και μεγάλων ελληνικών εταιρειών, σκοποί του οποίου είναι να δώσει στα νέα στελέχη τις ευκαιρίες να:

 • Γνωρίσουν ομοίους τους (peers) από άλλες εταιρείες.
 • Έλθουν σε επαφή με άλλους νέους διακεκριμένους σε διάφορους τομείς της οικονομικής, κοινωνικής, επιστημονικής ζωής της χώρας.
 • Αναπτύξουν περαιτέρω τις δεξιότητές τους.

⌟ Δραστηριότητες

Τα Μέλη του ΚΥΚΛΟY YOUNG TALENTS συναντώνται μια φορά τον μήνα (εκτός από τον Αύγουστο) σε πρωινά που ξεκινούν στις 08.30 και τελειώνουν στις 10.30.

Τρεις τύποι συναντήσεων – πρωινών σύμφωνα με τους σκοπούς του ΚΥΚΛΟΥ:

 • Πρωινό, όπου τα Μέλη του ΚΥΚΛΟΥ υποδέχονται ένα δημόσιο πρόσωπο της Ελλάδας.
 • Θεματικό πρωινό, με καλεσμένο έναν ειδικό.
 • Πρωινό, αποκλειστικώς ανάμεσα στα Μέλη επί θέματος κοινού ενδιαφέροντος.

 

Τα Μέλη του ΚΥΚΛΟΥ δεσμεύονται να τηρούν τους κανόνες της επιχειρηματικής ηθικής και του δικαίου του ανταγωνισμού.

Οι συμμετοχές είναι προσωπικές και δεν γίνεται δεκτή η εκπροσώπηση των Μελών του ΚΥΚΛΟΥ.

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται στη σύνθεση των Μελών του ΚΥΚΛΟΥ, ώστε να μην υπάρχει υπεραντιπροσώπευση  ενός κλάδου.

Ένας ειδικός ιστότοπος είναι στη διάθεση των Μελών του ΚΥΚΛΟΥ για τη διευκόλυνση των απευθείας επαφών, μέσω ιδίως του who’s who των Μελών.

⌟ Λειτουργία του ΚΥΚΛΟΥ

Ο ΚΥΚΛΟΣ YOUNG TALENTS οργανώνεται από την Public Affairs & Networks, η οποία φροντίζει ιδίως για:

 • Τη σύνταξη και υποβολή προγράμματος δραστηριοτήτων.
 • Την αναζήτηση προσκεκλημένων και την οργάνωση των πρωινών.
 • Τη συνεργασία με τα Μέλη για την οργάνωση των συζητήσεων στο πλαίσιο των μηνιαίων πρωινών.
 • Υποβολή προτάσεων νέων Μελών.
 • Τη γραμματειακή υποστήριξη.

⌟ Η εγγραφή

Τα Μέλη του ΚΥΚΛΟΥ πρέπει να είναι νέα στελέχη κάτω των 35 ετών.

Όλες οι εθνικότητες, καθώς και όλοι οι κλάδοι γίνονται δεκτοί στον ΚΥΚΛΟ.

Η εγγραφή στον ΚΥΚΛΟ βασίζεται στην αρχή της πρότασης κάθε νέου Μέλους από δύο ήδη εν ενεργεία Μέλη, ώστε να διασφαλίζεται η συνοχή του ΚΥΚΛΟΥ και η εμπέδωση ενός αισθήματος συμμετοχής σε μια «κλειστή ομάδα». Επιπροσθέτως, με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται η ελευθερία έκφρασης των Μελών, αποφεύγοντας την υπεραντιπροσώπευση  ενός κλάδου.

Η εγγραφή είναι αυστηρώς ονομαστική. Κάθε αποχώρηση Μέλους δεν συνεπάγεται αυτομάτως την αναπλήρωσή του από τον αντικαταστάτη του στην εταιρεία, ο οποίος θα πρέπει να υποβληθεί και αυτός στη διαδικασία πρότασής του από δύο ήδη εν ενεργεία Μέλη.

Η συμμετοχή στον ΚΥΚΛΟ είναι προσωπική και δεν επιτρέπεται η εκπροσώπηση Μέλους από άλλο πρόσωπο.

⌟ Οι «κανόνες του παιχνιδιού»

Ο ΚΥΚΛΟΣ YOUNG TALENTS είναι κτήμα των Μελών του, η δε επιτυχία και εκπλήρωση των σκοπών του εξαρτάται από την προσωπική συμμετοχή, δέσμευση και εμπλοκή των Μελών του.

Για τον λόγο αυτό, τα Μέλη του ΚΥΚΛΟΥ δεσμεύονται να:

 • Συμμετέχουν ενεργώς στις εκδηλώσεις του ΚΥΚΛΟΥ. Ως «άρρρητος» κανόνας τίθεται ένα ποσοστό συμμετοχής 50-60% στις εκδηλώσεις του ΚΥΚΛΟΥ.
 • Συμμετέχουν ενεργώς στον συντονισμό των εκδηλώσεων.
 • Προτείνουν πιθανά νέα Μέλη και να τα καθοδηγούν στα πρώτα τους βήματα στον ΚΥΚΛΟ.

 • Ο ΚΥΚΛΟΣ CEOs
 • ΚΥΚΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • ΚΥΚΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ
 • ΚΥΚΛΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ
 • ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
 • ΚΥΚΛΟΣ YOUNG TALENTS
 • ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ