⌟ Σκοποί του Κύκλου

Ο Κύκλος Διευθυντών Ανθρωπίνων Πόρων είναι ένα φόρουμ συνάντησης και ανταλλαγής των διευθυντών ανθρωπίνων πόρων ξένων εταιρειών στην Ελλάδα, σκοποί του οποίου είναι:

 • Η διευκόλυνση των διευθυντών ανθρωπίνων πόρων ξένων εταιρειών στην Ελλάδα να κατανοήσουν το πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον της χώρας.
 • Η ενθάρρυνση των κρατικών φορέων, κυρίως, να λάβουν υπόψη τους τις θέσεις, απόψεις και προτάσεις των ξένων εταιρειών στην Ελλάδα.
 • Η ανταλλαγή κοινών προβληματισμών και απόψεων ανάμεσα στα Μέλη.

⌟ Δραστηριότητες

Τα Μέλη του Κύκλου συναντώνται μια φορά τον μήνα (εκτός από τον Αύγουστο) σε δείπνο που ξεκινά στις 20.30 και τελειώνει στις 23.00.

Τρεις τύποι δείπνων σύμφωνα με τους σκοπούς του Κύκλου:

 • Δείπνο, όπου τα Μέλη του Κύκλου υποδέχονται ένα δημόσιο πρόσωπο της Ελλάδας.
 • Θεματικό δείπνο, με καλεσμένο έναν ειδικό.
 • Δείπνο αποκλειστικώς ανάμεσα στα Μέλη επί θέματος κοινού ενδιαφέροντος.

Η εμπιστευτικότητα των συζητήσεων προκύπτει ως αυτονόητη.

Τα Μέλη του Κύκλου δεσμεύονται να τηρούν τους κανόνες της επιχειρηματικής ηθικής και του δικαίου του ανταγωνισμού.

Οι συμμετοχές είναι προσωπικές και δεν γίνεται δεκτή η εκπροσώπηση των Μελών του Κύκλου.

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται στη σύνθεση των Μελών του Κύκλου, ώστε να μην υπάρχουν εκπρόσωποι περισσότερων της μιας ανταγωνιστικών εταιρειών ανά κλάδο.

Ένας ειδικός ιστότοπος είναι στη διάθεση των Μελών του Κύκλου για τη διευκόλυνση των απευθείας επαφών, μέσω ιδίως του who’s who των Μελών.

⌟ Λειτουργία του Κύκλου

Ο Κύκλος Διευθυντών Ανθρωπίνων Πόρων οργανώνεται από την Public Affairs & Networks, η οποία φροντίζει ιδίως για:

 • Τη σύνταξη και υποβολή προγράμματος δραστηριοτήτων.
 • Την αναζήτηση προσκεκλημένων και την οργάνωση των δείπνων.
 • Τη συνεργασία με τα Μέλη για την οργάνωση των συζητήσεων στο πλαίσιο των μηνιαίων δείπνων.
 • Υποβολή προτάσεων νέων Μελών.
 • Τη γραμματειακή υποστήριξη.

⌟ Η εγγραφή

Τα Μέλη του Κύκλου πρέπει να είναι επικεφαλής των τμημάτων ανθρωπίνων πόρων των εταιρειών τους στην Ελλάδα.

Όλες οι εθνικότητες, καθώς και όλοι οι κλάδοι γίνονται δεκτοί στον Κύκλο.

Η εγγραφή στον Κύκλο βασίζεται στην αρχή της πρότασης κάθε νέου Μέλους από δύο ήδη υπάρχοντα Μέλη, ώστε να διασφαλίζεται η συνοχή του Κύκλου και η εμπέδωση ενός αισθήματος συμμετοχής σε μια «κλειστή ομάδα». Επιπροσθέτως, με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται η ελευθερία έκφρασης των Μελών, αποφεύγοντας τη συμμετοχή και παρουσία ανταγωνιστριών εταιρειών.

Η εγγραφή είναι αυστηρώς ονομαστική. Κάθε αποχώρηση Μέλους δεν συνεπάγεται αυτομάτως την αναπλήρωσή του από τον αντικαταστάτη του στην εταιρεία, ο οποίος θα πρέπει να υποβληθεί και αυτός στη διαδικασία πρότασής του από δύο ήδη υπάρχοντα Μέλη.

Η συμμετοχή στον Κύκλο είναι προσωπική και δεν επιτρέπεται η εκπροσώπηση Μέλους από άλλο πρόσωπο.

⌟ Κόστος ετήσιας συνδρομής

Το κόστος συμμετοχής στις δραστηριότητες του Κύκλου Διευθυντών Ανθρωπίνων Πόρων είναι 5.000 ευρώ ετησίως.

Το ποσό αυτό καταβάλλεται στην εταιρεία Public Affairs & Networks για την κάλυψη των δαπανών προετοιμασίας, οργάνωσης, συντονισμού και γραμματειακής υποστήριξης.

⌟ Οι «κανόνες του παιχνιδιού»

Ο Κύκλος Διευθυντών Ανθρωπίνων Πόρων είναι κτήμα των Μελών του, η δε επιτυχία και εκπλήρωση των σκοπών του εξαρτάται από την προσωπική συμμετοχή, δέσμευση και εμπλοκή των Μελών του.

Για τον λόγο αυτό, τα Μέλη του Κύκλου δεσμεύονται να:

 • Συμμετέχουν ενεργώς στις εκδηλώσεις του Κύκλου. Ως «άρρητος» κανόνας τίθεται ένα ποσοστό συμμετοχής 50-60% στις εκδηλώσεις του Κύκλου.
 • Συμμετέχουν ενεργώς στον συντονισμό των εκδηλώσεων.
 • Προτείνουν πιθανά νέα Μέλη και να τα καθοδηγούν στα πρώτα τους βήματα στον Κύκλο.

 • Ο ΚΥΚΛΟΣ CEOs
 • ΚΥΚΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • ΚΥΚΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ
 • ΚΥΚΛΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ
 • ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
 • ΚΥΚΛΟΣ YOUNG TALENTS
 • ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ