⌟ Σκοποί του Κύκλου

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  είναι ένα φόρουμ συνάντησης και ανταλλαγής των διευθυντών εταιρικών υποθέσεων και επικοινωνίας, σκοποί του οποίου είναι:

 • Η διευκόλυνση των διευθυντών εταιρικών υποθέσεων και επικοινωνίας να κατανοήσουν το ρυθμιστικό και επικοινωνιακό περιβάλλον της χώρας.
 • Η ανταλλαγή κοινών προβληματισμών και απόψεων ανάμεσα στα Μέλη.

⌟ Δραστηριότητες

Τα Μέλη του Κύκλου ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ συναντώνται μια φορά τον μήνα (εκτός από τον Αύγουστο) σε γεύμα που ξεκινά στις 14.00 και τελειώνει στις 16.00.

Τρεις τύποι συναντήσεων – γευμάτων σύμφωνα με τους σκοπούς του Κύκλου:

 • Γεύμα, όπου τα Μέλη του Κύκλου υποδέχονται ένα δημόσιο πρόσωπο της Ελλάδας.
 • Θεματικό γεύμα, με καλεσμένο έναν ειδικό.
 • Γεύμα αποκλειστικώς ανάμεσα στα Μέλη επί θέματος κοινού ενδιαφέροντος.

 

Οι συζητήσεις διεξάγονται υπό Chatham House Rules.

Τα Μέλη του Κύκλου δεσμεύονται να τηρούν τους κανόνες της επιχειρηματικής ηθικής και του δικαίου του ανταγωνισμού.

Οι συμμετοχές είναι προσωπικές και δεν γίνεται δεκτή η εκπροσώπηση των Μελών του Κύκλου.

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται στη σύνθεση των Μελών του Κύκλου, ώστε να μην υπάρχει υπερ-αντιπροσώπευση ενός κλάδου.

Ένας ειδικός ιστότοπος είναι στη διάθεση των Μελών του Κύκλου για τη διευκόλυνση των απευθείας επαφών, μέσω ιδίως του who’s who των Μελών.

⌟ Λειτουργία του Κύκλου

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ οργανώνεται από την Public Affairs & Networks, η οποία φροντίζει ιδίως για:

 • Τη σύνταξη και υποβολή προγράμματος δραστηριοτήτων.
 • Την αναζήτηση προσκεκλημένων και την οργάνωση των γευμάτων.
 • Τη συνεργασία με τα Μέλη για την οργάνωση των συζητήσεων στο πλαίσιο των μηνιαίων γευμάτων.
 • Υποβολή προτάσεων νέων Μελών.
 • Τη γραμματειακή υποστήριξη.

⌟ Η εγγραφή

Τα Μέλη του Κύκλου πρέπει να είναι επικεφαλής των εταιρικών υποθέσεων και επικοινωνίας των εταιρειών τους στην Ελλάδα.

Όλες οι εθνικότητες, καθώς και όλοι οι κλάδοι γίνονται δεκτοί στον ΚΥΚΛΟ.

Η εγγραφή στον ΚΥΚΛΟ βασίζεται στην αρχή της πρότασης κάθε νέου Μέλους από δύο ήδη εν ενεργεία Μέλη, ώστε να διασφαλίζεται η συνοχή του Κύκλου και η εμπέδωση ενός αισθήματος συμμετοχής σε μια «κλειστή ομάδα». Επιπροσθέτως, με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται η ελευθερία έκφρασης των Μελών, αποφεύγοντας την υπερ-αντιπροσώπευση ενός κλάδου.

Η εγγραφή είναι αυστηρώς ονομαστική. Κάθε αποχώρηση Μέλους δεν συνεπάγεται αυτομάτως την αναπλήρωσή του από τον αντικαταστάτη του στην εταιρεία, ο οποίος θα πρέπει να υποβληθεί και αυτός στη διαδικασία πρότασής του από δύο ήδη υπάρχοντα Μέλη.

Η συμμετοχή στον ΚΥΚΛΟ είναι προσωπική και δεν επιτρέπεται η εκπροσώπηση Μέλους από άλλο πρόσωπο.

⌟ Κόστος ετήσιας συνδρομής

Το κόστος συμμετοχής στις δραστηριότητες του Κύκλου ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  είναι 5.000 ευρώ ετησίως.

Το ποσό αυτό καταβάλλεται στην εταιρεία Public Affairs & Networks για την κάλυψη των δαπανών προετοιμασίας, οργάνωσης, συντονισμού και γραμματειακής υποστήριξης.

⌟ Οι «κανόνες του παιχνιδιού»

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  είναι κτήμα των Μελών του, η δε επιτυχία και εκπλήρωση των σκοπών του εξαρτάται από την προσωπική συμμετοχή, δέσμευση και εμπλοκή των Μελών του.

Για τον λόγο αυτό, τα Μέλη του Κύκλου δεσμεύονται να:

 • Συμμετέχουν ενεργώς στις εκδηλώσεις του Κύκλου. Ως «άρρητος» κανόνας τίθεται ένα ποσοστό συμμετοχής 50-60% στις εκδηλώσεις του Κύκλου.
 • Συμμετέχουν ενεργώς στον συντονισμό των εκδηλώσεων.
 • Προτείνουν πιθανά νέα Μέλη και τα καθοδηγούν στα πρώτα τους βήματα στον ΚΥΚΛΟ.

 • Ο ΚΥΚΛΟΣ CEOs
 • ΚΥΚΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • ΚΥΚΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ
 • ΚΥΚΛΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ
 • ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
 • ΚΥΚΛΟΣ YOUNG TALENTS
 • ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ